• Home
  • Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer en privacybeleid

Deze disclaimer is van toepassing op de websites http://www.sncblogistics.be, http://www.nmbslogistics.be, http://www.blogistics.be en https://gxn.blogistics.be en op alle pagina's ervan (hierna: “website”) beheerd door B LOGISTICS NV/SA (ook bekend als: “BLOG”), een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0822.966.806, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (België) (hierna: “we”, “onze”, “ons” of “B LOGISTICS”). We verzoeken u vriendelijk om deze disclaimer aandachtig te lezen voordat u de website gebruikt. Door gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer en het privacybeleid (hierna: “disclaimer”). We vragen u om de website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze disclaimer. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze disclaimer op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Door gebruik van de website na eventuele wijziging van de disclaimer verklaart u zich akkoord met de wijziging, ongeacht of u ze al dan niet hebt gelezen.

1. Bijwerken van de website, fouten

Deze website is een communicatiemiddel dat regelmatig en met de grootste zorg wordt bijgewerkt. Als u toch fouten ontdekt of andere opmerkingen over de website hebt, stuur ons dan een e-mail op contact@blogistics.be. Vermeld de betreffende pagina's of domeinen.

2. Privacy

We hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. In overeenstemming met de Belgische privacyregels (Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) vragen we u om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Het geeft u meer informatie over de methode waarmee we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via de website.

2.1 Persoonlijke gegevens

Door de website te gebruiken en uw persoonlijke gegevens kenbaar te maken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de methode en het proces waarmee we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mail, browser en besturingssysteem, webpagina's die u bezoekt, tijdstip en plaats van uw bezoek) worden door ons verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u de diensten te kunnen bieden waarvoor u zich bij ons hebt geregistreerd (bijv. om informatieaanvragen en/of opmerkingen over onze producten en diensten te verwerken, voor verwerking, bevestiging en beheer van webboekingen, waaronder fraudebestrijding, om feedback te krijgen over uw ervaring met onze diensten en, indien u dit toestaat, om u te informeren over diensten die u mogelijk interesseren (bijv. nieuwsupdates over ons, partnerproducten en -diensten via e-mail).

We verzamelen geen persoonlijke gegevens op de website zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U bent dus de enige persoon die beslist om ons bijvoorbeeld uw e-mailadres of postadres te geven. Door een e-mail te sturen geeft een bezoeker van onze website toestemming om zijn persoonlijke gegevens te bewaren in onze database. De gegevens worden gebruikt voor profilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post.

U hebt het recht om uw gegevens te inspecteren en, indien nodig, te corrigeren.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door ons worden gebruikt voor directe e-mailmarketing, als u hiertoe vooraf toestemming hebt gegeven. Uw voorafgaande toestemming wordt niet gevraagd wanneer we elektronische contactgegevens gebruiken die we van onze eigen diensten hebben gekregen voor directe e-mailmarketing. U hebt het recht om kosteloos uw gegevens te bekijken en, indien nodig, een correctie te vragen. U hebt ook het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing. U kunt uw verzoek om inzage, correctie of bezwaar richten aan contact@blogistics.be, Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (België) of bellen naar +32 2 432 90 00.

Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

2.2 Cookies

We verzamelen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie die passief gebruikmaakt van “cookies”.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw webbrowser en de activiteiten van uw computer op onze website en andere websites te identificeren.

We kunnen cookies gebruiken voor verschillende doeleinden, bijv. om uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren en om uw boekingen op onze website te beheren.

Verder kunnen we analytische cookies en actielabels gebruiken om statistisch en anoniem te controleren hoe u onze website gebruikt (bijv. welke pagina's u al dan niet nuttig vindt) en om te bepalen welke pagina's het vaakst worden bezocht. Door een gecombineerd gebruik van analytische cookies en actielabels kunnen we waardevolle informatie verzamelen om onze website en ons onlineaanbod te verbeteren. Door de populariteit van bepaalde content te bepalen kunnen we ook de effectiviteit van onze advertentie- en marketingcampagnes meten.

U kunt cookies aanvaarden of weigeren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt of u kunt cookies ook weigeren. De meeste browsers geven instructies over de manier om dit te doen in de helpsectie van de werkbalk. U bent niet verplicht onze cookies te aanvaarden om toegang te krijgen tot onze website. Als u cookies weigert, is het echter mogelijk dat bepaalde aanbiedingen, functies of hulpmiddelen niet meer correct werken en u minder gebruiksgemak of functionaliteit ervaart.

3. Gebruikte technologie

In sommige delen van de website worden verschillende technologieën gebruikt die welbekend zijn op het internet (bijv. Flash, Active X, JavaScript, ...).

We gebruiken geen technologie om uw gegevens of computer te bespioneren of te manipuleren. De gebruikte technologieën worden beschermd door verschillende wetten. De toegang tot de website verleent de gebruiker geen vergunning om deze technologieën te gebruiken.

4. Links naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden en andere partijen of op een andere manier naar hen verwijzen. We hebben geen controle over de inhoud of andere kenmerken van die websites of webpagina's en kunnen er in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. Het feit dat we links naar die websites of webpagina's op onze website plaatsen, kan niet worden beschouwd als een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid van die websites of pagina's.

5. Beperkingen op het gebruik van materiaal

Tenzij anders aangegeven, verlenen we u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van deze website en het materiaal dat hier wordt verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze disclaimer. U erkent dat deze website informatie, software, foto's, illustraties, videoclips, audioclips, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, notities, tekeningen, artikels, functionaliteit en ander materiaal bevat (gezamenlijk “inhoud”) dat wordt beschermd door auteursrechten, gegevensbankrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die momenteel bestaan of later worden bedacht. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder de toepasselijke wetten en wij zijn eigenaar van het auteursrecht bij de selectie, coördinatie, vormgeving en verbetering ervan. Alle handelsmerken die op deze website verschijnen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, contractanten en andere derde partijen kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen op de website. U mag de inhoud niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, verdelen, uitvoeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze gebruiken. U mag geen enkele link naar de website invoegen of activeren op een andere website die eigendom is van, wordt onderhouden of wordt beheerd door u, uw werkgever of een andere derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer inhoud wordt gedownload naar uw computer, verkrijgt u hier geen eigendomsrecht op. Wijziging of gebruik van de inhoud voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of computernetwerk is ten strengste verboden, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door gebruik van de website stemt u ermee in geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om webpagina's van de website of inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Ferry Boats. U verbindt zich ertoe geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de website (proberen) te verstoren. U verbindt zich er bovendien toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de website vormt.

6. Disclaimer voor garanties

Houd rekening met de volgende belangrijke bepalingen voor garanties:

De producten, aanbiedingen, inhoud en materiaal op deze website worden aangeboden “in de huidige staat” en zonder enige expliciete of impliciete garantie. Behalve wanneer dit bij wet verboden is, wijzen wij elke expliciete of impliciete garantie af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of niet-schending van intellectuele eigendom.

We garanderen niet dat de website of de functies die ze bevat ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten worden hersteld of dat de website of de servers die haar beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van producten, aanbiedingen, inhoud en materiaal door het gebruik van de website gebeurt op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat hieruit voortvloeit.

Hoewel er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, wordt er geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, geschiktheid voor het doel, bruikbaarheid of volledigheid. We geven geen garanties of doen geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de producten, aanbiedingen en inhoud op deze website met betrekking tot juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

7. Ongeoorloofd gebruik van de website

U verbindt zich ertoe (niet-limitatieve lijst):

• de informatie niet op een onwettige of illegale manier te gebruiken;

• de website niet zodanig te gebruiken dat ze op enigerlei wijze beschadigd, vervormd, onderbroken, afgesloten of minder efficiënt is;

• de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen, illegaal of onwettig materiaal of materiaal dat op een of andere manier ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

• de website niet te gebruiken op een manier die de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun recht op privacy en intellectuele eigendom.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid van B LOGISTICS

De informatie, software, producten en diensten (‘informatie') die op of via deze website worden aangeboden, kunnen gebreken van allerlei aard bevatten. De website geeft de tijdelijke situatie weer van een continu werkproces met betrekking tot informatie.

We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het bijwerken, de nauwkeurigheid, de integriteit of relevantie van de informatie, nu of in de toekomst. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

We wijzen ook elke aansprakelijkheid af voor de informatie op websites waarnaar via links op deze website wordt verwezen. We zijn niet aansprakelijk voor virussen die mogelijk voorkomen ondanks de voorzorgsmaatregelen die op de website zijn genomen. We wijzen ook elke aansprakelijkheid af voor de schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Verder zijn we op geen enkele manier aansprakelijk voor direct of indirect verlies van welke aard dan ook (waaronder winstderving of verlies van gegevens) dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op de website.

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. Aanbiedingen worden uitsluitend ter informatie en geheel vrijblijvend getoond.

We wijzen elke aansprakelijkheid af voor misdaden die door gebruikers worden begaan op basis van een verkeerde interpretatie van de informatie op de website.

9. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke uitgaven voor advocaten) die voortvloeien uit uw eigen onjuiste gebruik van de website, uw schending van deze disclaimer of de inbreuk op of het gebruik door u of een andere gebruiker van uw account van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit.

10. Verbintenissen

Het raadplegen van deze website of het mogelijke gebruik van tools of software aangeboden op de website houdt geen enkele verbintenis in tussen ons en de gebruiker.

Door de website te raadplegen, aanvaardt de gebruiker deze disclaimer zonder voorbehoud.

Als u ondanks onze inspanningen problemen ondervindt met de toegankelijkheid, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

11. Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om enige reden niet afdwingbaar is, zal ze worden beschouwd als scheidbaar van deze disclaimer en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de onderwerpen die erin worden geregeld.

12. Contact

Voor vragen over deze disclaimer of de toegankelijkheid van deze website kunt u contact opnemen met ons webteam (voor toegankelijkheid of technische problemen) op het adres Koning Albert II-laan, 1030 Brussel (België) of via contact@blogistics.be, of ons juridisch team (over de disclaimer) op hetzelfde adres.