• Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de websites http://www.lineas.net en http://www.lineasintermodal.net en op alle pagina's daarvan (hierna: de 'Website') die door LINEAS NV/SA worden beheerd (hierna: 'LINEAS').

Wij verzoeken U vriendelijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen voordat U de Website gebruikt.  Dit Privacybeleid geeft U meer informatie over de gegevens die Wij verzamelen en verwerken.

Door deze Website te gebruiken, gaat U uitdrukkelijk akkoord met dit Privacybeleid. U dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

LINEAS NV/SA (hierna: 'LINEAS')

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (België)

Ondernemingsnummer: 0896.067.192

Btw-nummer: 0896.067.192

E-mailadres: contact@lineas.net

Website: https://lineas.net

Definities

 • 'Verwerkingsverantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • 'Gegevensbeschermingsautoriteit' (GBA): Belgisch onafhankelijk orgaan dat de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens waarborgt. De Gegevensbeschermingsautoriteit is met ingang van 25 mei 2018 de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die door de Belgische Federale Kamer van volksvertegenwoordigers werd opgericht bij de Wet van 8 december 1993 (de zogenaamde 'Privacywet').
 •  'Persoonsgegevens': alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • 'Verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • 'Verwerker': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • 'Wij': De termen 'Wij', 'Ons' en 'Onze' in dit Privacybeleid verwijzen naar LINEAS;
 • 'U': De termen 'U' en 'Uw' in dit Privacybeleid verwijzen naar een betrokkene bij een gegevensverwerking waarvoor LINEAS de Verwerkingsverantwoordelijke is. 

Waarom verwerken Wij Uw gegevens?

1. Voornamelijk voor het beheer van Onze contractuele relatie

Doel

Wanneer U beslist om gebruik te maken van de door LINEAS aangeboden diensten of wanneer U contact opneemt met LINEAS om een vraag te stellen, dient U een formulier in te vullen (Uw achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, werkgever en beroep) zodat LINEAS contact met U kan opnemen of een offerte kan maken. Dit is de eerste stap in het contractuele proces. Als U daarna besluit om met LINEAS een contract te sluiten, kan een aanvullend privacybeleid van toepassing zijn.

Categorieën gegevens

De categorieën gegevens zijn:

 • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, maatschappelijke zetel, bankgegevens, btw-nummer)
 • Technische identificatiegegevens (IP-adres en geotracking, hostnaam, webbrowser)
 • Identificatie van online account (aanmeldingsnaam, wachtwoord)

Strikt noodzakelijk

Al deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht die U Ons toevertrouwt. Zonder deze gegevens kunnen Wij Onze opdracht niet uitvoeren.

Ontvangers van de gegevens

De gegevens worden door Onze werknemers verwerkt. De gegevens kunnen worden overgedragen aan de belastingadministratie, de sociale dienst, Ons sociaal secretariaat en Onze accountant. Ze kunnen worden overgedragen aan Onze dochterondernemingen, Onze externe leveranciers en/of Onze consultants.

Duur

De gegevens die U Ons toevertrouwt, worden tot tien (10) jaar na de beëindiging van het eventuele contract bewaard, en de gewone gegevens worden bewaard gedurende tien (10) jaar na de laatste opdracht die U Ons toevertrouwde.

2. Voor het beheer van Uw toepassing

Doel

Indien U Ons Uw aanvraag stuurt, worden Uw gegevens op Uw verzoek verwerkt om de mogelijkheid van een contractuele relatie te beoordelen.

Categorieën gegevens

De categorieën gegevens zijn:

 • Identificatiegegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, woonplaats of verblijfplaats, telefoonnummer)
 • Technische identificatiegegevens (IP-adres en geotracking, hostnaam, webbrowser)
 • Identificatie van online account (aanmeldingsnaam, wachtwoord)

Strikt noodzakelijk

Al deze gegevens worden op Uw verzoek verstrekt en zijn noodzakelijk voor de controle en verwerking van Uw aanvraag. Zonder deze gegevens kunnen Wij die controle niet uitvoeren.

Ontvangers van de gegevens

De gegevens worden door Onze werknemers verwerkt. Ze kunnen worden overgedragen aan externe Consultants die gespecialiseerd zijn in het volgen van aanvragen en/of aan evaluatiecentra. De gegevens kunnen worden overgedragen aan de belastingadministratie, de sociale dienst, Ons sociaal secretariaat en Onze accountant. Ze kunnen worden overgedragen aan Onze dochterondernemingen, Onze externe leveranciers en/of Onze consultants. 

Duur

De gegevens die U Ons toevertrouwt, worden binnen twee (2) jaar na het einde van het selectieproces verwijderd.

3. Voor de promotie van Onze Diensten

Doel

Als U klant bent van Ons bedrijf en/of U zich hebt geregistreerd via het online contactformulier, voeren Wij informatieve of promotionele acties met betrekking tot de diensten van Ons bedrijf uit (bijv. U ontvangt e-mails met aanbiedingen of uitnodigingen).

Categorieën gegevens

Deze gegevens zijn onder andere Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geografische locatie en beroep.

Gerechtvaardigd belang - Toestemming

Ons gerechtvaardigd belang bij het promoten van Onze diensten rechtvaardigt dat Wij informatieve of promotionele acties uitvoeren met betrekking tot de diensten van Ons bedrijf. Verder geeft U Uw toestemming voor een dergelijk doel.

Ontvangers van de gegevens

Uw contactgegevens worden doorgegeven aan een elektronische postdienst (externe provider). Deze gegevens kunnen door Onze werknemers worden verwerkt en doorgegeven aan Onze gelieerde ondernemingen, Onze externe leveranciers en/of Onze consultants.

Duur

Wij bewaren Uw gegevens voor dit doel gedurende maximaal vijf (5) jaar of totdat U Ons vraagt om de gegevens niet langer voor dit doel te bewaren. 

4. Voor het gebruik van sociale media

Doel

De gegevens die U meedeelt tijdens Uw bezoek aan Onze pagina's op sociale media (waaronder Facebook, LinkedIn, Twitter, websites) worden of kunnen gezamenlijk worden verwerkt door het sociale netwerk en de beheerder van die pagina voor de volgende doeleinden:

 • het verzamelen van bepaalde gegevens door middel van cookies;
 • het verbeteren door het sociale netwerk van zijn publiciteitssysteem;
 • het verzamelen van bezoekstatistieken van de pagina.

Deze gegevens worden door de beheerder van de pagina alleen verwerkt in het kader van zijn gerechtvaardigd belang om statistieken over de bezoekers van zijn pagina te verzamelen teneinde zijn pagina adequaat te promoten. De door het sociale netwerk opgestelde bezoekstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan de beheerder van de pagina doorgegeven.

Categorieën gegevens

Gegevens met betrekking tot Uw account, het delen van inhoud of Uw communicatie met andere personen.

Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang bij het promoten van Onze diensten rechtvaardigt dat Wij met behulp van sociale media informatieve of promotionele acties uitvoeren met betrekking tot de diensten van Ons bedrijf. Verder geeft U Uw toestemming voor het doel van die direct marketing.

Ontvangers van de gegevens

Het social-mediaplatform kan de gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan Onze werknemers, Onze dochterondernemingen, Onze externe leveranciers en/of Onze consultants.

Duur

Deze gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en U deze bezoekt.

Elk sociaal netwerk hanteert een eigen beleid inzake persoonsgegevens. Via de volgende links vindt U informatie over dat beleid:

Locatie van Uw gegevens

Uw gegevens worden in principe uitsluitend opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een ontvanger buiten de EU, tenzij het land waar die ontvanger zich bevindt een adequaat beschermingsniveau biedt of tenzij de verwerking van Uw verzoek vereist dat informatie wordt gedeeld met dochterondernemingen en/of zakenpartners in andere landen dan de lidstaten van de EU.

In die gevallen zorgen Wij er uiteraard voor dat de ontvangers verplicht zijn dezelfde gegevensbeschermingsnormen in acht te nemen als die welke in de EU gelden, hetzij door middel van passende contractuele bepalingen, hetzij door hen ertoe te verplichten de beginselen van het EU-VS-privacyschild na te leven. Een kopie van deze garanties is op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

Wat zijn Uw rechten?

Informatie

Dit recht wordt uitgeoefend via dit document. Als de verwerkte gegevens de gegevens van Uw werknemers omvatten, garandeert U dat U hen op de hoogte zult brengen van de inhoud van dit document.

Recht op inzage en rectificatie

U hebt recht op inzage in Uw gegevens en op rectificatie ervan indien dat nodig is.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van Uw gegevens door Ons op basis van Ons gerechtvaardigd belang.

Intrekking van Uw toestemming

Als gegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, kunt U die toestemming op elk gewenst moment intrekken, maar zonder bezwaar te maken tegen de in het verleden uitgevoerde verwerking. 

Recht op gegevenswissing

Krachtens de artikelen 17 en 18 van de algemene verordening gegevensbescherming kunt U Uw gegevens laten wissen en kunt U beperkingen opleggen aan de verwerking ervan.

Recht op overdraagbaarheid

De gegevens die U Ons hebt verstrekt, kunnen aan U worden meegedeeld in een eenvoudig elektronisch bestand.

Met wie contact opnemen?

Uw verwerkingsverantwoordelijke (LINEAS, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek (België), ondernemingsnummer: 0896.067.192, btw-nummer: 0896.067.192

E-mail: contact@lineas.net Website: https://lineas.net) staat tot Uw beschikking om al Uw vragen te beantwoorden en, mits U Uw identiteit bewijst, om gevolg te geven aan elk verzoek met betrekking tot de hierboven vermelde rechten.

Wenst U meer informatie of wenst U een klacht in te dienen, dan kunt U contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 – contact@apd-gba.be).

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoekers van de Website. Cookies bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan de Website. Om technische redenen gebruiken Wij cookies om:

 • de door U gekozen taal te onthouden,
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden zodat U deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren,
 • Uw boekingen op Onze Website te beheren,
 • Onze Website te beschermen, en
 • de bezoekstatistieken van Onze Website te beheren (zodat Wij kunnen bepalen welke pagina's U nuttig vindt en welke niet).

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt Uw browser echter zo instellen dat U een melding krijgt wanneer U een cookie ontvangt of dat alle cookies worden geweigerd.  Hoe U dat doet, kunt U bij de meeste browsers terugvinden in het helpgedeelte van de werkbalk.

Hoe U Uw browser instelt om een melding weer te geven telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of om te vermijden dat cookies worden aangemaakt, verschilt van browser tot browser:

U bent niet verplicht Onze cookies te aanvaarden om toegang te krijgen tot Onze Website. Als U cookies weigert, is het echter mogelijk dat bepaalde aanbiedingen, functies of bronnen van Onze Website niet goed werken en dat U enig verlies van gemak of functionaliteit ondervindt.